XYZ, 2017-2020

back: http://adamkalinowski.com/

Description in English available below the Polish text.
Materiał do tego projektu został zebrany podczas  mojego czterotygodniowego pobytu, rezydencji artystycznej w parku narodowym PETRIFEID FOREST NATIONAL PARK w Arizonie w USA w lutym/marcu 2017 roku.
https://www.nps.gov/pefo/learn/news/adam-kalinowski-2015.htm

link do wystawy  XYZ2: https://adamkalinowski.com/home,77,xyz2_2022.html
Projekt XYZ odnosi się do przestrzeni  w pośrednim sensie jej odczuwania, które obejmuje skalę mikro, skalę makro, ale także sięga w giga skalę. Ta ostatnia jest zaledwie wyobrażona dzięki świadomości, jaką daje nam Internet, poprzez programy wizualizujące przestrzeń ziemską jak na przykład Google Earth. Przy użyciu tego programu możemy w prosty i plastyczny sposób, przenieść się w dowolny punkt globu i dokonać błyskawicznego przejścia od giga skali, jaką jest kula ziemska w przestrzeni kosmicznej dookoła do sytuacji relatywnie dużego przybliżenia do powierzchni Ziemi w ludzkiej skali makro. Ważnym elementem mechaniki niniejszego projektu, który także może nieść walor poznawczy, jest możliwość podróżowania w przestrzeni, dzięki bardzo dużemu przybliżeniu do jej powierzchni, zbliżenia się do powierzchni gruntu na pustyni dzięki tysiącom zdjęć, które wykonałem z tej samej wysokości (około 250 cm nad powierzchnią gruntu), za pomocą lustrzanki fotograficznej FF z użyciem obiektywu 20mm, które jednocześnie były geotagowane za pomocą GPS. Właśnie takimi potencjalnymi, ale także realnymi obrazami staje się dokumentacja powierzchni Ziemi, od której gdy się trochę oddalić, zaczną wyłaniać się litery a z liter zaczynają układać się wyrazy, które następnie utworzą jeszcze większe litery-znaki w przestrzeni jak X, Y, Z. Duże litery znaki dokumentują miejsca na terenie parku oddalone od siebie na przestrzeni 24 km. Projekt nawiązuje do idei sztuki Land Art

Tytuł „XYZ” w kontekście tego projektu można odnieść po części, jako apokryf czegoś tajemniczego, nieznanego, zaszyfrowanego, jako sekretny punkt w przestrzeni, który jednocześnie może wydawać się bardzo konkretny dzięki szczegółowym przybliżeniom powierzchni gruntu pustyni. XYZ można także odnieść do jakiejś anonimowej, nieznanej osoby.

W przypadku XYZ arbitralne znaczenie słów sprowadza się do konkretnych obrazów powierzchni pustyni. Pustynia jest zarówno Dream, jaki i Present, Pleasure oraz Pain, ale także jest Stuk, Puk itp. Materialność obrazów pustyni nadaje pewien odcień znaczenia poszczególnym słowom. Uzupełnieniem może być nasze wyobrażenie sytuacji użycia tych słów przez potencjalnych ludzi którzy przemierzali czy zasiedlali te okolice w ostatnich kilku czy nawet kilkudziesięciu tysięcy lat, zgodnie z wiedzą jaką dysponujemy na temat czasokresu osadnictwa na tych terenach. Przez ostatnie tysiące lat były zasiedlane przez nomadyczne kultury Indian amerykańskich. Te aktualnie pustynne, jałowe tereny wyglądały prawdopodobnie zupełnie inaczej zaledwie parę tysięcy lat temu.

The material for this project was collected during my four week stay, an artistic residency in the PETRIFEID FOREST NATIONAL PARK in Arizona, USA in February/March 2017. https://www.nps.gov/pefo/learn/news/adam-kalinowski-2015.htm  

link to the show XYZ2: https://adamkalinowski.com/home,77,xyz2_2022.html
Project XYZ refers to space in an indirect way of feeling it, which includes micro, macro and giga scale. The latter is only imagined through the consciousness that the Internet gives us, through programs that visualize space such as Google Earth. Using this program we can easily  move to any point of the globe and make an instant transition from the giga scale, which is the globe in space to a situation of a relatively large approximation to the surface of the Earth in the human macro scale. An important element of the mechanics of this project, which can also have a cognitive value, is the possibility to travel in space, thanks to a very big approximation to its surface, to get closer to the surface of the ground in the desert thanks to thousands of photos that I took still from the same height about 250 cm above the surface of the ground, using the FF DSLR camera with a 20mm lens, which were simultaneously geotagged with GPS. It is precisely such potential, but also real images that the documentation of the Earth’s surface becomes a reality, from which, when you move a little bit further away, letters start to emerge and words start to form from the letters, which will then create even larger letters-characters in space like X, Y, and Z.
The capital letters mark the places in the park which are 24 km away from each other. The project refers to the idea of Land Art.

The title “XYZ” in the context of this project can be partly referred to as an apocrypha of something mysterious, unknown, encrypted, as a secret point in space, which at the same time can seem very concrete thanks to the possibility of detailed approximation of the desert surface through detailed pictures letters consist of. “XYZ” can also be referred to some anonymous, unknown person. In the case of XYZ, the arbitrary meaning of words comes down to specific images of the desert surface. The desert is both Dream and Present, Pleasure and Pain, but there is also Stuk, Puk ( polish words for : Knock, knock etc.).  The materiality of desert images gives a certain shade of meaning to particular words. The complement can be our idea of the situation of using these words by potential people who have travelled or inhabited this area in the last few or even tens thousands years, according to the knowledge we have about the period of settlement there. These currently desert, barren areas looked probably completely different just a few thousand years ago. In the last few thousand years they have been inhabited by the nomadic cultures of the American Indians. 

 

Mapa PETRIFIED FOREST NATIONAL PARK, AZ  z naniesionym położeniem wielkich liter X Y Z, projekt Adam Kalinowski
Map of PETRIFIED FOREST NATIONAL PARK, AZ with position of big capitals X Y Z inscribed, project Adam Kalinowski

Petrified Forest National Park w Arizonie jest jednym z największych skupisk skrzemieniałych pni drzew, które przysypane przez wulkan ponad 200 mln lat temu uległy metamorfozie skamienienia,  zamieniając się w wielokolorowe skupiska skał powstałych na skutek rozpadu wielkich, skrzemieniałych pni drzew, mieniąc się wielobarwną kompozycją kolorystyczną gdzie dominują  kolory ciepłe jak odcienie czerwieni, brązu, żółci, oranżu, czerni itp. Tereny te były wówczas porośnięte bardzo bujnym lasem tropikalnym. Klimat otoczenia parku  oraz w szczególności lokalizacje gdzie wytyczono duże litery znaki, przedstawiają  moje fotogramy krajobrazowe. https://art.adamkalinowski.com/nature/petrified-forest-national-park-az-painted-desert-landscapes/

The Petrified Forest National Park in Arizona is one of the largest concentration of petrified tree trunks which, buried by a volcano more than 200 million years ago, have undergone a metamorphosis of fossils, turning into multicolored clusters of rocks formed by the disintegration of large, flaky tree trunks, sparkling with a multicolored color composition where warm colors such as red, brown, yellow, orange, black, etc. dominate. The area was covered by a very lush tropical forest then. The climate of the park’s surroundings and, in particular, the locations where the signs are in capital letters, are presented in my landscape photographs.https://art.adamkalinowski.com/nature/petrified-forest-national-park-az-painted-desert-landscapes/

PETRIFIED FOREST NATIONAL PARK, AZ podczas zachodu słońca,  Kachina Point, Visitors Centre po lewej.  PETRIFIED FOREST NATIONAL PARK, AZ during sunset, Kachina Point, Visitors Centre on the left, credit Adam Kalinowski 2017

Ten obszar Arizony jak większość obszaru tego stanu to teren pustynny bądź pół pustynny, położony około 1600-1800m nad poziomem morza, nieprzyjazny istotom żywym, gdzie występują śladowe ilości roślin, nie ma prawie ptaków i rzadko można zobaczyć kojota. Jest to teren, na których operowali między innymi Indianie Apache, Zuni czy Hopi, którzy zostali wyparci przez ekspansję białej cywilizacji na Zachód i zmuszeni do życia w rezerwatach o ograniczonej powierzchni. Przez teren parku przechodzi historyczna kolej Santa Fe Railroad i jeszcze na początku XX wieku w samym środku parku, znajdował się przystanek kolei o nazwie Adamana, który powstał właśnie z uwagi na wielkie skupisko skamieniałych pni drzew, znajdujących się w niezwykłej scenerii pustyni zwanej Painted Desert, której niezwykłą aurę tworzy kombinacja światła oraz kolorystyki skał i ziemi, co stanowiło szczególną atrakcję dla podróżnych jadących kilka dni koleją ze Wschodu na Zachód kontynentu. Park przecina także historyczna autostrada 66. Na terenie parku znajdują się ślady osadnictwa Indian, najlepiej zachowane założenie wsi z czasów Kultury Pueblo, która została opuszczona około roku 1250 n.e. Najprawdopodobniej z powodu zniknięcia wielkiego zbiornika wodnego, nad brzegiem którego ta osada się znajdowała. Nieopodal osady znajdują się na skałach słynne petroglify datowane na lata pomiędzy 0 p.n.e. – 1400 n.e.

This area of Arizona like most of the state is desert or semi-desert, located about 1600-1800 m above sea level, not friendly to living creatures, where there are traces of plants, there are almost no birds and you can rarely see a coyote. It is an area where the Apache, Zuni or Hopi Indians, among others, have operated, who were driven away by the expansion of white civilization to the West and forced to live in reserves of limited area. The historic Santa Fe Railroad passes through the park, and at the beginning of the 20th century, in the middle of the park, there was a railroad stop called Adamana, which was created because of a large concentration of fossilized tree trunks, located in the extraordinary scenery of the desert called Painted Desert, whose unusual aura is created by the combination of light and color of the rocks and earth, which was a special attraction for travelers travelling by train from East to West of the continent for a long several days. The park is also crossed by the historic highway 66. There are traces of Indian settlement, the best preserved foundation of a village from the time of Pueblo Culture, which was abandoned around 1250 AD. Most probably due to the disappearance of a large water reservoir, on the bank of which this settlement was located. Near the settlement there are famous petroglyphs on the rocks dating back to the years between 0 BC. – 1400 A.D.

W tle historyczna SANTA FE RAILROAD, na pierwszym planie założenie wsi z czasów kultury PUEBLO 1200 n.e. In the background, visible historical SANTA FE RAILROAD, in the foreground,  the foundation of a village from the time of the Pueblo Culture AD 1200. PETRIFIED FOREST NATIONAL PARK, AZ. credit Adam Kalinowski 2017

Przez sam środek parku ( na zdjęciu poniżej) wiodła też trasa karawan podążających ze Wschodu na Zachód . Through the very center of the park (on the picture below) there was also a route of hearse going from East to West.

a dzięki wysokiej przejrzystości powietrza widoczne są ośnieżone szczyty San Francisco Peaks, po lewej na zdjęciu ( 12633 ft nad poziomem morza) znajdujące się w odległości 170 km od parku. Stamtąd wędrowcy mieli już poniżej 1000km do upragnionej Kalifornii. and thanks to the high transparency of the air, you can see the snowy peaks of San Francisco Peaks, on the far left in the picture ( 12633 ft above sea level) located 170 km away from the park. From there, the hikers were already less than 1000 km to the desired California.  PETRIFIED FOREST NATIONAL PARK, AZ. credit Adam Kalinowski 2017
Na terenie parku zostały wytyczone przeze mnie trzy wielkie litery X Y Z, każda o wymiarach przekraczających 110 m na około 80 m, tymczasowo wytrasowane za pomocą palików i linek, w trzech różnych miejscach na pustyni a następnie zostały sfotografowane i geotagowane zdjęcie po zdjęciu. Litera Z “powstała” na obszarze zwanym Painted Desert z powodu koloru skał i gleby o odcieniach żółci, pomarańczowego, czerwieni, brązu i szarości. Zjawiska kolorystyczne powierzchni ziemi potęguje suchy klimat i duża przejrzystość powietrza, co można zaobserwować zwłaszcza przy wschodzie i zachodzie słońca. Podczas miesięcznego pobytu gdzie mieszkałem samotnie w samym środku parku zamykanego na noc w casitas pobudowanych w stylu zabudowy kultury Peublo , mogłem wielokrotnie obserwować scenerię parku zwłaszcza o wschodzie i zachodzie słońca. Three capital letters X Y Z, each measuring more than 100 m by 100 m, were marked out by me in the park. They were temporarily ironed with stakes and ropes, in three different places in the desert, and then the photo was taken and geotagged after the photo. The letter Z “originated” in an area called Painted Desert because of the color of the rocks and soil, with shades of yellow, orange, red, brown and gray. The color phenomena of the earth’s surface are intensified by a dry climate and high air transparency, which can be observed especially at sunrise and sunset. During my month-long stay where I lived alone in the middle of a park closed for the night in a casitas built in the style of Peublo culture buildings, I could observe the scenery of the park many times, especially at sunrise and sunset.

Painted Desert o zachodzie słońca, lokalizacja gdzie w centralnej części zdjęcia powstała litera Z; Painted Desert at sunset, location where the letter Z was created in the central part of the photo; credit Adam Kalinowski 2017

 

LITERA Z, projekt Adam KALINOWSKI, zacząłem pracę od dużej litery Z; I have started with big Z letter first, project Adam Kalinowski, CREDIT Adam Kalinowski

 

Duża litera Z zmontowana ze zdjęć wykonanych na pustyni; wymiary realnej duzej litery Z około 125×100 m. (Duży plik dostępny).  Big letter Z assembled from photos taken in the desert.Dimensions of the real big Z letter around 125×100 m. (Large file available). CREDIT Adam Kalinowski

LITERA Z w lokalizacji, letter Z in location, CREDIT Adam Kalinowski ; link do aplikacji Google Earth Web; symulacja/simulation.
link to Google Earth Web application,
Credit: Adam Kalinowski

https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221dKwkHRXGCGNA1y2V2bxZkMUwz-mAsKR4%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22105373447986292523149%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing

W wytrasowane elementy dużych liter X Y Z były wpisane mniejsze, które tworzyły pojedyncze wyrazy tworzące elementy tych wielkich liter. Każda mała litera miała wymiary około 16 m na 12m szerokości i została wykonana w ten sposób, że przesuwając się o około 150 cm do przodu wykonywałem za każdym razem zdjęcie powierzchni ziemi za pomocą pełno klatkowej kamery z użyciem szerokokątnego obiektywu, który umożliwiał pokrycie płaszczyzny gruntu o wymiarach około 3 m na 2 m. Litery duże mają około 120 m wysokości.  Każde zdjęcie było otagowane, czyli wykonując poszczególne zdjęcie jednocześnie oznaczałem je za pomocą precyzyjnego GPS-u, jaki został mi użyczony przez służby parku, w ten sposób, że przesuwając się krok za krokiem fotografowałem powierzchnie i jednocześnie geotagowałem dane zdjecie. W ten żmudny sposób wytyczyłem mniejsze litery, z których utworzyły się wyrazy, z których następnie składały się wielkie litery znaki X Y Z.

The imprinted elements of the capital letters X Y Z were smaller, which formed single words forming the elements of these capital letters. Each small letter was about 16 m by 12 m wide and was taken in such a way that moving about 150 cm forward, I took a full-frame camera each time, using a wide-angle lens, which allowed to cover the ground plane of about 3 m by 2 m. The large letters are over 100 m high  Each picture was tagged, i.e. while taking a particular one, I marked it with a precise GPS that was lent to me by the park’s services, so that, moving step by step, I photographed the surfaces and at the same time geotagged the picture. In this tedious way, I marked out smaller letters, from which words were formed, which then consisted of capital letters X Y Z characters.

 

Praca nad słowem DREAM w lokalizacji PAINTED DESERT. Working on the word DREAM in PAINTED DESERT location, credit: ADAM KALINOWSKI 2017

Praca nad słowem DREAM w lokalizacji PAINTED DESERT. Working on the word DREAM in PAINTED DESERT location, credit: ADAM KALINOWSKI 2017

Przestrzeń gdzie było fotografowane słowo DREAM w PAINTED DESERT. Direct space where the word DREAM was photographed on PAINTED DESERT area, credit ADAM KALINOWSKI 2017

Słowo DREAM złożone. (Dostępny duży plik zdjecia), Word DREAM assembled. (Large file available). credit Adam Kalinowskikarłowate drzewo na zdjęciu powyżej znajduje się pośrodku litery A w  słowie – DREAM;  this dwarf tree is located in the middle of the letter A in the word – DREAM; Credit ADAM KALINOWSKI 2017.

Lokalizacja gdzie powstała litera Y to inne miejsce parku zwane The Tepees, oznaczającym się kolorowymi poziomymi stratyfikacjami formacji skalnych otaczających wzgórz, (w centralnej części zdjęcia). The location where the letter Y was created is another place in the park called The Tepees, which stands for colorful horizontal stratification of rock formations surrounding hills (in the central part of the photo). Credit ADAM KALINOWSKI 2017.

litera Y, projekt, Adam KALINOWSKI, 2017

Duża litera Y zmontowana ze zdjęć wykonanych na pustyni; wymiary realnej duzej litery Y około 70×120 m. (Dostępny duży plik zdjecia). Big letter Y assembled from photos taken in the desert. (Word “stuk” in Polish stands for English: “Knock”). Dimensions of the real big Z letter around 70×120 m. (Large file available), CREDIT Adam Kalinowski

Lokalizacja The Teepies z widocznymi śladami geotagowania elementów dużej litery Y, Location of The Teepies with visible geotagging traces of large Y letter, Google Earth Pro application, CREDIT Adam Kalinowski.

link do aplikacji Google Earth Web;  link to Google Earth Web application: https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221dKwkHRXGCGNA1y2V2bxZkMUwz-mAsKR4%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22105373447986292523149%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing

Bliskie otoczenie litery Y, Close proximity to the letter Y PETRIFIED FOREST NATIONAL PARK, AZ. credit Adam Kalinowski 2017. Litera X z kolei została wytyczona w lokalizacji o nazwie Jasper Forest charakteryzującymi się innymi przekrojami geologicznymi o różnych odcieni szarości, brązu. The letter X, in turn, was delineated in a location called Jasper Forest, characterized by different geological cross-sections of different shades of gray, brown.

Jasper Forest, neighborhood of the letter X. PETRIFIED FOREST NATIONAL PARK, AZ. credit Adam Kalinowski 2017

Jasper Forest, Petrified Forest National Park, skrzemieniałe pnie drzew odkryte po milionach lat i nadal wyłaniające się stopniowo spod warstw popiołu wulkanicznego. Jasper Forest, Petrified Forest National Park, petrified tree trunks discovered after millions of years and still emerging gradually from layers of volcanic ash, credit Adam Kalinowski 2017

Zwłaszcza w tej lokalizacji można spotkać duże ilości fragmentów skrzemieniałych pni wielkich drzew, które zalane przez lawę 200 mln lat temu uległy procesowi krystalizacji i w wyniku erozji rozpadają się na coraz mniejsze fragmenty, zadziwiając bogactwem kompozycji kolorystycznej. Wszystkie trzy duże litery są od siebie oddalone o 24 km a cały Park rozciąga się na dystansie około 50 km. Na wykonanych przeze mnie fotografiach, można zobaczyć przyklady formacji skalnych w kilku lokalizacjach parku,  dostępne w linku poniżej:https://art.adamkalinowski.com/nature/petrified-forest-national-park-az-painted-desert-rocks/

Especially in this location, you can find large numbers of fragments of the petrified trunks of large trees, which, flooded by lava 200 million years ago, have undergone a process of crystallization and, as a result of erosion, are disintegrating into ever smaller fragments, astonishing with the richness of the color composition. All three big letters are about 24 km away from each other and the whole Park stretches for about 50 km. On the photographs I took there are examples of rock formations in several locations of the park, available under the link below. http://:https://art.adamkalinowski.com/nature/petrified-forest-national-park-az-painted-desert-rocks/

 

Litera X, projekt Adam Kalinowski, 2017

Słowa FUTURE PAIN złożone ( duży plik dostępny), element dużego znaku-litery X; words FUTURE PAIN assembled, element of big letter X, ( big file avialiable), credit ADAM KALINOWSKI.

Logowanie GPS elementów litery X; GPS logging of elements of letter X,  Google Earth Pro, credit Adam Kalinowski 2017
Google Earth Web link: https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221dKwkHRXGCGNA1y2V2bxZkMUwz-mAsKR4%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22105373447986292523149%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing

Duża litera X zmontowana ze zdjęć wykonanych na pustyni; wymiary realnej duzej litery X około 125×100 m. (Duży plik dostępny). lokalizacja: Jasper Forest. Big letter Z assembled from photos taken in the desert. Dimensions of the real big X letter around 125×100 m. (Large file available). Jasper Forest location. CREDIT Adam Kalinowski

Słowo LOVE zmontowane ze zdjęć wykonanych na pustyni, wysokośc realnej duzej litery napisu to około 14 m. (Duży plik dostępny), lokalizacja: Jasper Forest. The word LOVE assembled from photographs taken in the desert, the height of the real large lettering is about 14 m. (Large file available). Jasper Forest location. CREDIT Adam Kalinowski.
Zebranie materiału fotograficznego zabrało mi około 4 tygodnie. Było to wielogodzinne chodzenie po pustyni i fotografowanie w trudnych warunkach powierzchni, gdyż nieraz fragmenty liter, które fotografowałem wypadały na powierzchni pofałdowanej bądź na wzgórkach gdzie leżały odłamki ostrych jak brzytwa skał z rozszczepionych skamieniałych pni drzew. Zebrałem w ten sposób 200 GB materiału fotograficznego na co składa się  łącznie kilka tysięcy zdjęć. Cały materiał jest połączony w programie komputerowym jak na przykładzie powyżej, aby utworzyć obrazy całych liter i następnie słów, które widoczne w Google Earth, są dostępne z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci na świecie. Widz przed monitorem wyruszy w podróż bezpośrednio do samej powierzchni pustyni, aby na końcu wirtualnie „dotknąć” najmniejsze ziarnko piasku czy kamyk spoczywający na gruncie w tym właśnie miejscu. A z drugiej strony – najpierw zobaczy punkty na Google Earth, następnie wielkie litery X Y Z, potem słowa i w końcu wirtualny dotyk powierzchni gruntu, jako trzeci. Jest to świat mikro – makro, który waloryzuje także znaczenie użytych słów. Często jest widoczny na zdjęciach cień mojej postaci, zmieniający swoje położenie ze względu na położenie mojej postaci wobec słońca.
Wykonałem podczas pobytu w Petrified Forest National Park także sporo fotografii krajobrazowej która jest dostępna pod linkami poniżej i na stronie – art.adamkalinowski.com

It took me around 4 weeks to collect the photographic material. It were a long hours of walking in the desert and photographing in difficult surface conditions, because sometimes the fragments of letters I photographed fell out on the folded surface or on the hills where there were shards of razor-sharp rocks from split fossilized tree trunks. In this way, I collected 200 GB of photographic material, which consists of several thousand photos in total. The whole material is combined in a computer program as in the example above to create images of whole letters and then words, which will then be visible in Google Earth, and then the material will be visible and accessible from any networked device in the world. The viewer in front of the monitor will travel directly to the very surface of the desert to virtually “touch” the smallest grain of sand or pebbles resting on the ground at the end. And on the other hand – first he will see the points on Google Earth, then the capital letters X Y Z, then the words and finally a virtual touch of the surface of the ground, as a third. This is a micro-macro world, which also values the meaning of the words used. Often you can see my character’s shadow in the pictures, changing its position due to my character’s position towards the sun.

During my stay in Petrified Forest National Park I also took a lot of landscape photography which is available under the links on the website – ADAM KALINOWSKI/PHOTOGRAPHY:

https://art.adamkalinowski.com/nature/petrified-forest-national-park-az-painted-desert-landscapes/

https://art.adamkalinowski.com/nature/petrified-forest-national-park-az-painted-desert-rocks/

ADAM KALINOWSKI Luty  2017 – Październik 2020 ( February 2017 – October 2020).

 

Park website: https://www.nps.gov/pefo/index.htm

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu stypendialnego  “KULTURA W SIECI”, 2020.

Project co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage as part of the scholarship program “CULTURE IN THE NETWORK”, 2020.Comments are closed.